महाराष्ट्र राज्य नवनिर्वाचित  मंत्री मंडळ 

सामान्य प्रशासन , नगर विकास ,माहिती तंत्रज्ञान ,माहिती व जन संपर्क , सार्वजनिक बांधकाम , परिवहन,पणन,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय ,मदत व पुनर्वसन ,आपत्ती व्यास्थापन, मृद व जलसंधारण , पर्यावरण,अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणालाही वाटप न  झालेले विभाग 

Tooltip

खाती

मा.एकनाथ शिंदे

गृह ,वित्त व नियोजन ,विधी व न्याय , जल संपदा व लाभ क्षेत्र  विकास ,गृह निर्माण ,उर्जा , राज शिष्टाचार 

Tooltip

खाती 

मा.देवेंद्र फडणवीस 

महसूल ,पशु संवर्धन आणि दुग्ध विकास 

Tooltip

खाती 

मा.राधाकृष्ण विखे पाटील

वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय

Tooltip

खाती 

मा. सुधीर मुनगंटीवार

उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य

Tooltip

खाती 

मा. चंद्रकांत पाटील

आदिवासी विकास

Tooltip

खाती 

डॉ. विजयकुमार गावित

ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण

Tooltip

खाती 

मा. गिरीष महाजन

पाणीपुरवठा व स्वच्छता

Tooltip

खाती 

मा. गुलाबराव पाटील

बंदरे व खनिकर्म

Tooltip

खाती 

मा. दादा भुसे

कामगार

Tooltip

खाती 

मा.सुरेश खाडे

अन्न व औषध प्रशासन 

Tooltip

खाती 

मा.संजय राठोड

रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

Tooltip

खाती 

मा.संदीपान भुमरे

उद्योग

Tooltip

खाती 

मा.उदय सामंत

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

Tooltip

खाती 

प्रा.तानाजी सावंत

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

Tooltip

खाती 

मा.रवींद्र चव्हाण

कृषी

Tooltip

खाती 

मा.अब्दुल सत्तार

शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

Tooltip

खाती 

मा.दीपक केसरकर

सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण

Tooltip

खाती 

मा.अतुल सावे

राज्य उत्पादन शुल्क

Tooltip

खाती 

मा.शंभूराज देसाई

पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास

Tooltip

खाती 

मा.मंगलप्रभात लोढा