पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

STARS प्रकlल्पामधील SIG - 2 Iimproved Learning Assessment System  नुसार

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ चे आयोजन  करण्यात येत  आहे.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

राज्यात पायाभूत चाचणीचे आयोजन दि. १७ ते १९  ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामध्ये करण्यात आलेले होते.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा- इंग्रजी या विषयांची पायाभूत चाचणी घेण्यात आलेली आहे.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

सदर पायाभूत चाचणी शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चॅटबॉट पायाभूत चाचणीचे गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

यावर पायाभूत चाचणीचे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे.

पायाभूत चाचणी चे गुण कसे व कोठे भरावे ?

सदर चाटबॉटवर पायाभूत चाचणीचे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना