शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया 2022 31 ऑक्टोबर  पासून सुरू

21 october 2022

जिल्हापरिषद शिक्षकांच्या जिल्हाबादलीला हिरवा कंदील मिळाला असून. ऑनलाइन बदली ची रूपरेषा कशी असले त्याचे प्रवाह चित्र पुढे  दिलेले आहे.

अ.क्र. १ अवघड क्षेत्रांची यादी प्रकाशित करणे>३१.१०.२०२२   दिनांक  ०१.११ .२०२२ लागणारा कालावधी > 2 दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली  >मुख्य कार्यकारी  अधिकारी

अ.क्र. २ बदलीपात्र आणि बदली अधिकारप्राप्त याद्या जाहीर करणे  >३१.१०.२०२२   दिनांक  ०१.११.२०२२ लागणारा कालावधी > 2 दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली  >शिक्षणाधिकारी

अ.क्र. 3 रिक्त पदांची यादी अद्ययावत करणे >३१.१०.२०२२  ते ०४.११.२०२२ लागणारा कालावधी > ५दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली  >गट शिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी

अ.क्र. 4 विशेष संवर्ग भाग-१ आणि विशेष संवर्ग भाग-२ चे फॉर्म भरणे >05.11.२०२२ ते ०७.११.२०२२ लागणारा कालावधी > 2 दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली/ कर्मचारी   >शिक्षक

अ.क्र. 5 बदलीपात्र आणि बदली अधिकारप्राप्त याद्या  पुनः जाहीर करणे आणि विशेष संवर्ग भाग १ व भाग २ यांच्या याद्या जाहीर करणे  >२९.१०.२०२२ ते  २९.१०.२०२२ लागणारा कालावधी > 1 दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली/ कर्मचारी >शिक्षणाधिकारी

अ.क्र. 6 शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अपील करणे >१०.११.२०२२ ते १२.११.२०२२  लागणारा कालावधी > 3 दिवस संबधित अधिकारी /प्रणाली/ कर्मचारी > शिक्षक

जिल्हा अंतर्गत बदली विषयी पुढील प्रवाह कसं असेल व महत्वाचे लिंक साठी क्लिक करा