जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीला सुरुवात १२ डिसेंबर पासून

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीव्दारे करण्याबाबत सुधारित धोरण संदर्भाधीन दि. ०७/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे.

तथापि, शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २१/०६/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वय तसेच दि.०३/११/२०२३ रोजीच्या पत्रानुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.

तसेच सन २०२२ मध्ये आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत ज्या शिक्षकांनी अर्ज केले होते, आंतरजिल्हा बदलीप्रक्रीया राबवत असतांना जे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली मिळण्यासाठी पात्र असूनही....

रिक्त जागेअभावी त्यांना बदली मिळाली नव्हती. अशा शिक्षकांना सन २०२२ मध्ये भरलेल्यांना अर्जामध्ये जिल्हा बदलण्यास एडीट करण्यास संधी देण्यात यावी.

मा. न्यायालयीन प्रकरणात व विभागीय आयुक्तांकडील अपील प्रकरणात बदल्यांबाबतचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतील त्या शिक्षकांना संधी देण्यात यावी.

तसेच बदलीपात्र शिक्षकांना अर्ज सादर करण्याची मुदत दि.15/12/2023 पर्यंत देण्यांत येत असून

तद्नंतर बदलीची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल.

imp flow chart| फॉर्म कसे भरावे