राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

42% वरून 46 % करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२% वरुन ४६% करण्यात आली

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

व सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

आपले नवीन वेतन व फरक पहा (dearness allowance )

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

आपले मूळ वेतन , मागील महागाई भत्ता ,घर भाडे प्रवास भत्ता व nps कपात असेल तर १४ % टक्के नसेल तर 0 टाका. व go बटन क्लिक करा .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

– आपल्याला नवीन वेत्तन प्राप्त होईल. – नवीन महागाई भत्ता किती असेल ह्याची माहिती होईल.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

– july २०२३ ते october २०२३ पर्यंत चा महगाई भत्ता (dearness allowance ) किती मिळाला म्हणजेच फरक किती मिळेल हे माहित होईल .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

– वार्षिक महागाई भत्ता(dearness allowance ) किती वाढ झाली ते माहिती पडेल.