dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

Spread the love

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. दिनांक १ जुलै, २०२२ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ३४ % वरुन ३८% करण्यात आली आहे व सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जानेवारी, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

वाचा   ALERTE Income Taxpayers! Departments established a deadline; these taxpayers' PAN cards would be cancelled after March 31

DA calculator 2023 महागाई भत्ता कैलकुलेटर (२०२३) करिता येथे क्लिक करा .

मागील महागाई भत्ता दर ३४%
सुधारित महागाई भत्ता दर ३८%
अदा करण्यात येणार जानेवारी 2023 चे वेतन मध्ये
फरक १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२२
अदा करण्यात येणार जानेवारी 2023 चे वेतन मध्ये
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

महागाई भात्त्यामधील वाढ एका उदाहरणाद्वारे पाहूया

(आपल्या इतर कर्मचारी मित्रांना येथून सहज रित्या हि माहिती पाठवा . 👇👇👇👇)

खुशखबर

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४% वाढ नवीन महागाई भत्ता ३८% प्रमाणे मिळणार जानेवारी च्या वेतनामध्ये.

व दिनांक १ जुलै, २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जानेवारी, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

DA calculator 2023 महागाई भत्ता कैलकुलेटर (२०२३) करिता येथे क्लिक करा .

उदाहरणार्थ

३४% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर
मूळ वेतन47500
महागाई भत्ता16150
घर भाडे4275
प्रवास भत्ता1350
nps0
आपले नवीन पगार69275
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

३८% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन47500
महागाई भत्ता18050
घर भाडे4275
प्रवास भत्ता1350
nps0
आपले नवीन पगार71175
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

वाढीव वेतन

34% प्रमाणे महागाई भत्ता38% प्रमाणणे महागाई भत्तावाढीव महागाई भत्ता
16150180501900

NPS धारक

३४% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन47500
महागाई भत्ता16150
घर भाडे4275
प्रवास भत्ता1350
nps8911
आपले नवीन पगार78186
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

३८% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन

महागाई भत्ता केल्क्युलेटर नवीन
मूळ वेतन47500
महागाई भत्ता18050
घर भाडे4275
प्रवास भत्ता1350
nps9177
आपले नवीन पगार80352
dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

वाढीव वेतन

31% प्रमाणे महागाई भत्ता34% प्रमाणणे महागाई भत्तावाढीव महागाई भत्ता
16150180501900

आपले नवीन वेतन व फरक पहा (dearness allowance )

good news for state govt servant dearness allowance hike with 4%

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees
da calculator 2023

महागाई भत्ता (dearness allowance ) कैलकुलेटर (२०२३) ची वैशिष्ठ्ये

आपले मूळ वेतन , मागील महागाई भत्ता ,घर भाडे प्रवास भत्ता व nps कपात असेल तर १४ % टक्के नसेल तर 0 टाका. व go बटन क्लिक करा .

  • आपल्याला नवीन वेत्तन प्राप्त होईल.
  • नवीन महागाई भत्ता किती असेल ह्याची माहिती होईल.
  • जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत चा महगाई भत्ता (dearness allowance ) किती मिळाला म्हणजेच फरक किती मिळेल हे माहित होईल .
  • वार्षिक महागाई भत्ता(dearness allowance ) किती वाढ झाली ते माहिती पडेल.
वाचा   महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना|Bommai asks that Maharashtra cease implementing its health programme in Karnataka villages

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१८४३३३६२०५ असा आहे.

हे ही पहा …

शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८वी -२०२२ गुणवत्ता यादी जाहीर

वाचा   Recruitment For Various Posts India Post And Central Bank Of India 

best android apps for 5th scholarship examination (Marathi)

dearness allowance hike with 4% good news for state govt employees

परिपत्रक

Calculator icon by Icons8

दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल ५० अभिनंदन संदेश संग्रह महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 कसे तपासावे ?fast links १ जून सरकारी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संग्रह निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष वरिष्ठ वेतन श्रेणी |प्रशिक्षणाची उद्दिष्ट्ये व पात्रता निकष
%d bloggers like this: