राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे.

दिनांक १ जुलै, २०२२ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर

महागाई भत्त्याचा दर ३४ % वरुन ३८% करण्यात आली  आहे. 

सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जानेवारी, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.

खुशखबर राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४% वाढ नवीन महागाई भत्ता ३८% प्रमाणे मिळणार जानेवारी च्या वेतनामध्ये.

उदाहरणार्थ ३४% महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन मूळ वेतन- 47500 महागाई भत्ता- 16150 घर भाडे- 4275 प्रवास भत्ता- 1350 nps0 आपले पगार - 69275

उदाहरणार्थ ३८ % महागाई भत्त्या प्रमाणे आपले वेतन मूळ वेतन- 47500 महागाई भत्ता- 18050 घर भाडे- 4275 प्रवास भत्ता- 1350 nps0 आपले  नवीन पगार- 71175

DA calculator 2023  महागाई भत्ता कैलकुलेटर (२०२३)  करिता खाली  क्लिक करा .