Laptop Full

संकलित मूल्यमापन 01 

प्रश्न पत्रिका 

२०२२

Laptop Full

संकलित मूल्यमापन  क्रमांक ०१  माहे ऑक्टोबर मध्ये घेणे अपेक्षित आहे .

Laptop Full

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती नुसार प्रश्न पत्रिका असणे आवश्यक आहे .  व ...

Laptop Full

संकलित मूल्यमापन मध्ये लेखी व तोंडी प्रश्नावर आधारित परीक्षा आयोजित केली जाते. 

Laptop Full

संकलित मूल्यमापन पहिली ते 8 वी साठी लागणारे सर्व प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करण्याकरिता पुढची स्लाईड पहावी . 

Laptop Full

अध्ययन निष्पत्ती प्रश्नपत्रिका वर आधारित प्रश्न पत्रिका आम्ही आपणासाठी घेऊन आलेलो आहे. 

Laptop Full

महाराष्ट्रातील विविध तंत्र स्नेही शिक्षकांद्वारा निर्मित आदर्श प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करा . 

नमूना प्रश्न पत्रिका 01 

from gurumauli.in

Laptop Full

महाराष्ट्रातील विविध तंत्र स्नेही शिक्षकांद्वारा निर्मित आदर्श प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करा . 

नमूना प्रश्न पत्रिका 02 

from minishala.com

Laptop Full

महाराष्ट्रातील विविध तंत्र स्नेही शिक्षकांद्वारा निर्मित आदर्श प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करा . 

नमूना प्रश्न पत्रिका 03

from  shaleyshikshan.in

Laptop Full

महाराष्ट्रातील विविध तंत्र स्नेही शिक्षकांद्वारा निर्मित आदर्श प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करा . 

नमूना प्रश्न पत्रिका 04

from activguruji.com